Bugünkü kavramlar köşemizde kelimemiz şefaat... Şefaat kelimesi, Arapça'daki şef' mastarından türetilmiştir. Şef' ise, 'tek' anlamındaki 'vetr' kelimesinin zıddı olup, 'tek olanın zıddı ve çift' olmak gibi mânâlara gelir ve 'bir insanın bir başkasından kendisi dışındaki birine faydalı olmasını veya ondan bir zararı uzaklaştırmasını istemesi' anlamını ifade eder.

Dinî bir terim olarak ise şefaat, umumiyetle 'kıyamet gününde, kendilerine izin verilenlerin suçların bağışlanması talebinde bulunmaları'3 anlamında veya 'azabı hak etmiş müminlerden Cehennem'e girmemeleri veya Cehennem'e girdikten sonra çıkarılıp Cennet'e konulmaları şeklinde azabın kaldırılması' mânâsında kullanılır.

Şefaat; ilgili âyet ve hadîslerden hareketle İslâm âlimlerince beş kısımda mütalâa edilmiştir:

1. İnsanların bir an evvel hesaba çekilmeleri için yapılan şefaat

2. Müminlerden bir topluluğun, hesaba çekilmeden Cennet'e girmesi için yapılan şefaat

3. Cennetliklerin derecelerinin yükseltilmesi için yapılan şefaat

4. Cehennem'e giren müminlerin oradan çıkarılması için yapılan şefaat

5. Cehennem'de ebedî olarak kalanlardan, bazılarının azaplarının hafifletilmesi için yapılan şefaat.

İslâm akidesine göre şefaat haktır, iman edilmesi gereken Kur'ân ve Sünnet'in nassları ve âlimlerin icmaı ile sabittir. Mutezile kelâmcıları şefaatin yalnızca sevap ehli ve Allah dostları için derecelerinin artırılması şeklinde olacağını ileri sürerek sınırlı bir şefaat inancını kabul etmiştir.

Şefaat kelimesinin geçtiği bir kaç ayet:

Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler. De ki: Hiçbir şeye güç yetiremez, akıl erdiremez olsalar da mı (onları şefaatçi/aracı edineceksiniz?).

O'nun huzurunda, kendisine izin verdiğinden başkasının şefaati fayda vermez.

Ey iman edenler, hiçbir alış-verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık verdiklerimizden Allah yolunda infak ediniz. Kâfirler ki onlar kendilerine bütünüyle yazık edenlerin (zalimlerin) tâ kendisidir."

kaynak: yeniümit

Anahtar Kelimeler: Bir Tanım, İslamda Şefaat, Kimler Şefaat Eder, Kimlere Şefaat Edilir, Kuranda Şefaat Ayetleri, Şefaat Gerçek midir, Şefaat Hak mıdır, Şefaat İnancı, Şefaat Ne Demektir, Şefaat Nedir, Şefaat Var mıdır, Şefaatin Anlamı, Şefaatin Manası

mutevaggil , 27/12/2009-19:20 Facebook'ta Paylas